جلسه بررسی قوانین آموزشی

قابل توجه دانشجویان گرامی جلسه بررسی قوانین آموزشی به منظور آشنایی دانشجویان با قوانین مهم و جلوگیری از بروز اشتباه در انتخاب واحد، در تاریخ 1400/9/2 ساعت 11:30 الی 12:30 بصورت مجازی برگزار می گردد. حضور کلیه دانشجویان ورودی سال 1399 و ورودی مهر سال 1400 الزامی است.لینک ورود به جلسه: https://vc20.semnan.ac.ir/pardisfg ---- passcode :pardisfg2021

لینک ورود به جلسه: https://vc20.semnan.ac.ir/pardisfg
   passcode :pardisfg2021 

کلمات کلیدی