لیست اخبار صفحه :1
اطلاعیه نحوه بررسی درخواست های غیبت های امتحانی موجه

اطلاعیه نحوه بررسی درخواست های غیبت های امتحانی موجه

بر اساس مصوبات شورای محترم آموزشی دانشگاه از نیمسال 3992، غیبت امتحان پایانی بعد از تعداد مرتبه های مجاز برای هر دانشجو، منجر به تاثیر نمره صفر در کارنامه وی می شود. از آنجا که ممکن است، غیبت امتحانی دانشجو دارای دلایل خاص و موجه باشد؛ طبق روال سنوات گذشته این دسته از دانشجویان می توانند برای ثبت درخواست بررسی غیبت های موجه امتحان پایانی، در پیشخوان خدمت سامانه گلستان اقدام نمایند.