ارزیابی تجربه های آموزش غیرحضوری

ارزیابی تجربه های آموزش غیرحضوری شبکه ای در دورۀ همه گیری بیماری کووید ۱۹ –آذر ۱۴۰۰- پرسشنامۀ دانشجویان

دانشجویان گرامی، همانطور که می‌دانید به دلیل همه‌گیری بیماری کووید 19آموزش‌های دانشگاهی به صورت غیرحضوری و بر بستر شبکه‌های الکترونیکی در جریان است. لطفاً برای بهبود روش‌های آموزش در دانشگاه‌ها، نظارت بر عملکرد آنها و ارتقای برنامه‌ریزی در وزارت علوم نسبت به تکمیل پرسش نامه موجود در لینک  http://nezarat.msrt.ir/fa/page/2095  اقدام نمایید. 

کلمات کلیدی