تعهد دانشجویان دارای مشکلات آموزشی

تعهد دانشجویان دارای مشکلات آموزشی

اطلاعیه فوری در خصوص انتخاب واحد دانشجویان دارای مشکلات آموزشی

قابل توجه دانشجویانی که به دلیل مشکلات آموزشی درخواست کمیسیون خویش را در پیشخوان خدمت سامانه گلستان ثبت کرده‌اند و یا دانشجویانی که به هر دلیل با مشکل آموزشی مواجه هستند ،متن تعهد ذیل را تکمیل نموده و تصویر آن را از طریق ایمیل مدیریت محترم آموزشی به آدرسugraduate@semnan.ac.ir  ارسال نمایند تا به صورت مشروط سرترم ۴۰۰1 برای آنها باز شود و در صورت عدم دریافت رای کمیسیون موارد خاص ،طبق مقررات عمل خواهد شد.

کلمات کلیدی

فایل ها