اطلاعیه اجرای شیوه نامه یکپارچه آموزشی دوره های تحصیلی از نیمسال 1400-1401

به نام خدا


« اطلاعیه مهم »
" قابل توجه کلیه اساتید و دانشجویان محترم "

به اطلاع کلیه ی اساتید و دانشجویان محترم می رساند بر اساس تصمیمات اخذ شده، از نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400، شیوه نامه یکپارچه آموزشی دوره های تحصیلی- مصوب 1398  موجود بر روی سایت دانشگاه اجرا خواهد شد. اساتید و دانشجویان محترم ملزم به رعایت تمامی بندها و مواد آیین نامه هستند.

  • بدیهی است پردیس فرزانگان و معاونت آموزشی دانشگاه سمنان هیچگونه مسئولیتی در قبال عدم رعایت مواد این آئین نامه توسط اساتید و دانشجویان نخواهد پذیرفت.

مشاهده شیوه نامه یکپارچه آموزشی

کلمات کلیدی