اطلاعیه امتحانات پردیس فرزانگان

"قابل توجه دانشجویان گرامی"

  براساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه سمنان، کلیه امتحانات پردیس فرزانگان اعم از دروس پایه، تخصصی، عمومی بصورت حضوری برگزار می گردد .

دانشجویان می بایست با گزارش 428 سامانه گلستان برنامه امتحانات پایانی خویش را دریافت نمایند .

                                                                                                                                        پردیس فرزانگان سمنان

کلمات کلیدی