به مناسبت هفته پژوهش سخنرانی های پژوهشی گروه مهندسی کامپیوتر

به مناسبت هفته پژوهش سخنرانی های پژوهشی گروه مهندسی کامپیوتر در پردیس فرزانگان برگزار خواهد شد. برنامه سخنرانی های علمی در ذیل مشاهده می شود:

 

کلمات کلیدی