شرایط حذف غیبت کلاسی و غیبت امتحانی براساس شیوه نامه یکپارچه آموزشی

براساس شیوه نامه یک پارچه آموزشی دوره های تحصیلی دانشگاه سمنان

حضور و غیاب ( غیبت 3/16و امتحانی ) / حذف نیمسال / حذف اضطراری

ماده  : 12دانشجوی مشمول آموزش رایگان، درصورت حذف غیر موجه درس به تشخیص دانشگاه (حذف غیبت کلاسی ، حذف غیبت امتحانی یا حذف توسط دانشگاه به علت عدم رعایت ضوابط آموزشی) یا عدم کسب نمره قبولی در هر درس برای انتخاب مجدد همان درس یا درس جایگزین آن، یا انتخاب درس برای جبران (ترمیم) معدل کل موظف به پرداخت هزینه درس مطابق تعرفه مصوب هیأت امنای دانشگاه می باشد.

ماده : 17 حضور دانشجو در تمام جلسات کلاس درس دوره های تحصیلی حضوری و مجازی الزامی است.

تبصره  1: اگر دانشجو در درسی بیش از 3/16جلسات کلاس غیبت کند، نمره آن درس صفر می شود.

تبصره : 2دانشجو می تواند در طول مدت تحصیل در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر 2بار،مقطع کارشناسی پیوسته حداکثر3بار و مقطع دکتری عمومی دامپزشکی حداکثر 4بار از غیبت مجاز امتحان پایانی نیمسال استفاده نماید. غیبت مازاد بر تعداد ذکر شده منجر به ثبت نمره صفر می شود.

تبصره :3در صورت تقاضای دانشجو چنانچه کمیته غیبت دانشکده، غیبت 3/16کلاسی یا غیبت امتحان پایانی نیمسال دانشجو را موجه تشخیص دهد، نمره صفر آن درس به غیبت موجه تبدیل می شود، در این صورت رعایت حد نصاب حداقل 12واحد در طول نیمسال برای دانشجو الزامی نیست ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو مدت مجاز دوره تحصیلی وی محسوب می شود.

تبصره : 4در شرایط خاص، حذف تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست دانشجو از طریق پرتال خویش در سامانه آموزشی دانشگاه و تأیید اداره کل امور آموزشی حداکثر تا یک هفته قبل از شروع امتحانات و با احتساب در سنوات تحصیلی امکان پذیر است.

تبصره :5دانشجو می تواند با رعایت مفاد تبصره 1این ماده، در صورت اضطرار تا دو هفته قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال، صرفاً یک درس نظری را با تأیید گروه آموزشی حذف کند مشروط بر آن که اولاً در آن درس دارای غیبت 3/16کلاسی نباشد و ثانیاً تعدادواحدهای باقی مانده دانشجو کمتر از 12واحد نشود. (ایثارگران بند 10پیوست هشت)

تبصره : 6غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس ، به دلیل حذف و اضافه یا به هر دلیل دیگر مجاز نیست و در صورت پیشامد جزو 3/16 غیبت مجاز دانشجو محسوب می شود.

تبصره : 7 چنانچه دانشجویی درسی را با یک درس دیگر همنیاز نموده (همنیازی که براساس سرفصل درسی یا بر اثر کسر واحد شدن یا غیره باشد) و در درس اصلی غیبت 3/16نموده و یا حکم کمیته انضباطی دریافت نماید ، علاوه بر درس اصلی ، درس همنیاز شده نیز توسط دانشگاه حذف می شود.

تبصره : 8چنانچه دانشجویی در جلسه امتحان حاضر و بعد از توزیع سوالات و قبل از امضاء صورتجلسه حضور و غیاب نسبت به ترک جلسه اقدام نماید ، این اقدام به منزله غیبت غیر موجه در امتحان بوده و نمره صفر برای دانشجو در آن درس منظور خواهد شد.

*این مصوبه از نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 (4001) برای دانشجویان کلیه ورودی ها اجرا می شود و غیبت های گذشته دانشجو ( قبل از نیمسال 4001 ) شامل این مصوبه نمی شود.

کلمات کلیدی