عدم وجود محدودیت اخذ حداکثر واحد برای نیمسال 4001 برای دانشجویان مشروط در نیمسال 39924

ترمیم حذف و اضافه

عدم وجود محدودیت اخذ حداکثر واحد برای نیمسال 4001 برای دانشجویان مشروط در نیمسال 39924

پیرو نامه 2/142965 مورخ 1400/06/27وزارت عتف به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند، با توجه به شرایط ویژه کرونا و مساعدت به دانشجویان،مشروطی در نیمسال دوم سال تحصیلی1399-1400 (3992) منجر به محدودیت در اخذ حداکثر واحد (تا سقف 20 واحد ) برای نیمسال جاری (4001) نمی گردد . به همین منظور ترمیم حذف و اضافه از تاریخ پنجشنبه 00/7/1 ساعت 9:00 صبح لغایت شنبه 00/7/3تا ساعت 15:00 برای کلیه دانشجویان جهت اخذ واحد تمدید گردید . لازم به ذکر است در این خصوص هیچ گونه درخواستی بعد از این بازه زمانی ترتیب اثر داده نخواهد شد. مدیریت امور آموزشی دانشگاه سمنان

کلمات کلیدی

فایل ها